Česko-Slovensko na wikipedii

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Česko-Slovensko[pozn 2] (často písané aj ako Československo, čo je český a do roku 1990 aj slovenský pravopis a v súčasnosti je v rozpore s PSP a KSSJ[1]) bol štát v strednej Európe v rokoch 1918 – 1992 (de facto okrem rokov 1939 – 1945) na území dnešného Česka a Slovenska a do roku 1945 aj na území Zakarpatskej Ukrajiny a na menších územiach dnešného Poľska. Vznikol ako jedna z nástupníckych krajín Rakúsko-Uhorska.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Periodizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Dejiny Česko-Slovenska sa tradične členia najmä dvoma spôsobmi:

1. podľa zriadenia (podrobnejšie pozri kapitolu Zriadenie):

Obdobie 1945 – 1960 sa nazýva aj obdobie ľudovej demokracie, obdobie 1960 – 1989 aj socialistické obdobie.

2. podľa oficiálneho názvu štátu (tu trocha zjednodušene – podrobnejšie pozri kapitolu Dobové oficiálne názvy):

Udalosti[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Dejiny Česko-Slovenska

Politická geografia[upraviť | upraviť zdroj]

Česko-Slovensko bola vnútrozemským štátom v strede Európy. Jeho územie sa rozkladalo približne na území dnešného ČeskaSlovenska a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

Po realizácii Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže (t. j. od jesene 1938 do marca 1939) sa štát rozkladal:

 • v Česku zmenšenom o Sudety a iné pohraničné územia (pripadli Nemecku a Poľsku),
 • na Slovensku zmenšenom o pohraničie (pripadlo Maďarsku, Nemecku a Poľsku), a
 • v Podkarpatskej Rusi zmenšenej o južné pohraničie (pripadlo Maďarsku)

Po druhej svetovej vojne sa štát rozkladal na území dnešného Česka a Slovenska.

Susedmi Česko-Slovenska teda boli:

Ostatná geografia, reliéf, vodstvo, geológia[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Geológia Českého masívu
Bližšie informácie v hlavnom článku: Geológia Západných Karpát

Štát mal pretiahnutý, podlhovastý tvar (od východu na západ mal do roku 1939/1945 približne 950 km, priemerná šírka územia bola len okolo 150 km).

Náboženstvo[upraviť | upraviť zdroj]

V Česko-Slovensku prevládalo rímskokatolícke náboženstvo. V dobe komunizmu bolo náboženstvo potlačované, odsudzované a bol presadzovaný ateizmus.

Príroda[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Rastlinstvo Slovenska

Dobové oficiálne názvy[upraviť | upraviť zdroj]

 • 28. 10. 1918 – 14. 11. 1918: Československý štát/Česko-Slovenský štát/Česko-Slovensko/Československo
 • 14. 11. 19181  –  5. 3. 1920: Československý štát/Česko-Slovenský štát/Republika Česko-Slovenská/Republika Československá/Česko-Slovenská republika/Československá republika/Česko-Slovensko/Československo (vo vtedajších medzinárodných zmluvách sa píše názov vo všetkých jazykoch zásadne s pomlčkou); zaužívané skratky RČS / ČSR / (?) Č-SR
 • 6. 3. 1920 – 22. 11. 1938: Československá republika/Československo (často písané s prehodeným slovosledom republika Československá – takto aj v zákonoch, napr. v ústave z roku 1920 je hlavný tvar „Československá republika“, ale vyskytuje sa tam aj tvar „republika Československá“); treba poznamenať, že písanie spojovníka bolo naďalej sporné, pretože jeho vynechávanie protirečilo Saintgermainskej mierovej zmluve [2]; zaužívaná skratka bola ČSR
 • 23. 11. 1938 – 15. 3. 1939: Česko-Slovenská republika/Česko-Slovensko; zaužívaná skratka bola Č-SR alebo (?)ČSR
 • (1940 – 1945 a) 1945 – 10. 7. 1960: Československá republika (republika Československá)/Československo, od roku 1945 (?)/1948 polooficiálne aj Československá ľudovodemokratická republika; zaužívaná skratka ČSR
 • 11. 7. 1960 – 28. 3. 1990: Československá socialistická republika/Československo; zaužívaná skratka ČSSR
 • 29. 3. – 22. 4. 1990: Česko-slovenská federatívna republika (po slovensky) / Československá federativní republika (po česky); na Slovensku sa začal (až do 1992) všeobecne používať krátky tvar Česko-Slovensko, kodifikovaný začiatkom roka 1991 Pravidlami slovenského pravopisu, v Česku naďalej tvar Československo; pozri aj pomlčková vojna
 • 23. 4. 1990 – 31. 12. 1992: Česká a Slovenská Federatívna Republika (po slovensky) / Česká a Slovenská Federativní Republika (po česky) – tento názov sa písal (výnimočne, teda v rozpore s tradičnými pravidlami českého aj slovenského pravopisu) so všetkými začiatočnými písmenami veľkými; zaužívaná skratka ČSFR

1:Štát bol 14. 11. vyhlásený za republiku.

Štátne symboly[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Štátny znak Česko-Slovenska
Bližšie informácie v hlavnom článku: Hymna Česko-Slovenska
Bližšie informácie v hlavnom článku: Vlajka Česko-Slovenska

Zriadenie[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1918 – jeseň 1938: demokratická republikaunitárny štát
 • jeseň 1938 – marec 1939: demokratická republika s autoritatívnymi črtami, federatívny štát(asymetrická federácia – existovala autonómna Slovenská krajina a autonómna Podkarpatská Rus, ale ostatné územie nemalo autonómiu)
 • 1940 – 1945: vláda v exile – pozri dočasné štátne zriadenie
 • 1945 – 1948: demokratická republika s autoritatívnymi črtami (oficiálne tzv. ľudová demokracia), centralistický štát
 • 1948 – 1968: republika, komunistický štát (oficiálne do júla 1960 ľudová demokracia, odvtedy socializmus)
 • 1969 – 1989: republika, komunistický štát (oficiálne socializmus), federatívny štát (federácia Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky)
 • 1990 – 1992: demokratická republika, federatívny štát (federácia Českej republiky a Slovenskej republiky)

Ústavy[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Česko-slovenská ústava

Hlavné mestá[upraviť | upraviť zdroj]

Administratívne členenie[upraviť | upraviť zdroj]

Krajiny a župy (1918/1919 – 31. 12. 1922)[upraviť | upraviť zdroj]

Bolo ponechané správne členenia z Rakúska (dnešné Česko) resp. Uhorska (ostatné územia), t. j.:

Napriek dohodám nenastalo žiadne špeciálne vyčlenenie území Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

Krajiny a veľžupy (1. 1. 1923 – 1. 7./1. 12. 1928)[upraviť | upraviť zdroj]

Členenie bolo takéto:

 • dnešné Česko: ako 1918 – 1922
 • dnešné Slovensko a Podkarpatská Rus: vytvorené tzv. veľžupy (oficiálne župy) – pozri župa (Česko-Slovensko)

Napriek dohodám žiadne špeciálne vyčlenenie území Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

Krajiny (1. 7./1. 12. 1928 – 14./15. 3. 1939)[upraviť | upraviť zdroj]

Územie bolo administratívne (a čisto formálne) rozdelené na štyri zeme/krajiny (pozri krajinské zriadenie):

 • Zem Česká/Česká zem (Česká krajina) – t. j. Čechy (od 1. 10. 1938 bez pohraničia, ktoré postupne pripadlo Nemecku)
 • Zem Moravskosliezska/Moravskosliezska zem (Moravsko-sliezska krajina) – t. j. Morava a České Sliezsko (od 1. 10. 1938 bez pohraničia, ktoré postupne pripadlo Nemecku, a od 2. 10. 1938 bez pohraničia, ktoré postupne pripadlo Poľsku)
 • Krajina Slovenská/Slovenská krajina  – t. j. Slovensko (bez Jaroviec, Rusoviec a Čunova, ktoré patrili od roku 1918 Maďarsku; od 2. 10. 1938 bez pohraničia, ktoré postupne pripadlo Poľsku, od 10. 10. 1938 bez Devína a Petržalky, ktoré pripadli Nemecku, od 5. 11. 1938 bez pohraničia, ktoré postupne pripadlo Maďarsku)
 • Podkarpatská Rus (Podkarpatskoruská krajina) – t. j. Podkarpatská Rus (od 5. 11. bez pohraničia, ktoré pripadlo Maďarsku)

Od jesene 1938 navyše Slovensko (6. 10. 1938, pozri aj Žilinská dohoda) a Podkarpatská Rus (11.10.1938; od novembra už pod názvom Karpatská Ukrajina) dostali postavenie autonómnych krajín.

Krajiny (apríl 1945 – 24. 12. 1948/1. 1. 1949)[upraviť | upraviť zdroj]

Ako pred jeseňou 1938 (od 29. 6. 1945 bez územia Podkarpatskej Rusi, ktoré pripadlo ZSSR)

Kraje (24. 12. 1948/1. 1. 1949 – 30. 6. 1960)[upraviť | upraviť zdroj]

Členenie na kraje – pozri kraj (1949 – 1960).

Kraje a republiky (1. 7. 1960 – 31. 12. 1992)[upraviť | upraviť zdroj]

Členenie na (väčšie) kraje – pozri kraj (1960 – 1990).

Od 1. 1. 1969 navyše federatívne rozdelenie na Českú socialistickú republiku (od 6. marca 1990 Českú republiku) a Slovenskú socialistickú republiku (od 1. marca 1990 Slovenskú republiku) – pozri aj Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii.

Na území Slovenska boli kraje zrušené od 1. 7. 1969 do 28. 12. 1970 a znova zrušené od 20. 12. 1990.

Pozri aj: okresobecobvod

Predstavitelia[upraviť | upraviť zdroj]

Hospodárstvo a politika[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Koruna česko-slovenská
Bližšie informácie v hlavnom článku: Dejiny Česko-Slovenska
Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam volieb na Slovensku

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Česká literatúra
Bližšie informácie v hlavnom článku: Slovenská literatúra

Poznámky a referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Prejsť nahor 29. 2. 1920 – 9. 10. 1938 oficiálne „jazyk československý“, s českým a slovenským znením, ale de facto sa rozlišovala čeština a slovenčina; do 1939 pre územie Podkarpatskej Rusi (aj?) „ľudový jazyk“ (t. j. de facto rusínčina a modifikovaná ruština)
 2. Prejsť nahor Česko-Slovensko. In: Encyklopedický ústav SAV. Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Veda a Encyklopedický ústav SAV, 2003. 702 s. ISBN 80-224-0761-5. Zväzok 3. (Č – Eg). uvádza štát pod heslom „Česko-Slovensko“, alternatíva „Československo“ nie je spomenutá.
 1. Prejsť nahor M. Považaj et al.: Pravidlá slovenského pravopisu 3. upravené a doplnené vydanie. Bratislava, Veda, 2000, M. Považaj et al.:Pravidlá slovenského pravopisu 4. vydanie. Bratislava, Veda, 2013
 2. Prejsť nahor Interpellácia poslanca Andreja Hlinku a spoločníkov vláde o spôsobu písania názvu Česko-Slovenskej republiky(posledný príspevok)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Stáhnout tento článek jako e-knihuStáhnout tento článek jako e-knihu

Napsat komentář

Spojit s: / Connect with:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *